Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego www.hdplayer.pl (dalej „Serwis”) oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

2. Usługi na rzecz użytkowników świadczy Usługodawca - właściciel serwisu i domeny hdplayer.pl (dalej: „Usługodawca”).

3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy użytkownikom Serwisu usługi polegające na umożliwieniu pobierania lub odtwarzania plików z serwisu Chomikuj.pl, video.anyfiles.pl, MaxVideo.pl (dalej: „Obsługiwany Serwis”).

4. Usługodawca zastrzega, że pliki pobierane lub oglądane w ramach korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę mogą w konkretnym przypadku stanowić przedmiot praw wyłącznych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa do wizerunku.

5. Serwis nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych plików. Serwis służy do odtwarzania filmów online po wskazaniu adresu URL do materiału z obsługiwanego hostów Pkt. 1.3

6. Korzystanie z Serwisu jest odpłatne i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

II. Dostęp do Serwisu oraz wymagania techniczne
1. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania rejestracji w Serwisie.
2. Część zasobów Serwisu zostanie wyodrębniona. Do zasobów tych pełen dostęp będą posiadać wyłącznie użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu i uiszczą opłatę przewidzianą w niniejszym regulaminie.
3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika następujących minimalnych wymagań:

a) system powinien być wyposażony w przeglądarkę: Internet Explorer min. wersja 7, Firefox, Google Chrome lub Opera;
b) system powinien być wyposażony w oprogramowanie: Adobe Flash Player oraz Java. Serwis został zoptymalizowany do obsługi ww. oprogramowania przy zastosowaniu rozdzielczości: 1024x480;

4. Minimalne wymagania sprzętowe systemu teleinformatycznego użytkownika to: procesor 1GHz, 512 MB Ram.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

III. Rejestracja u
żytkowników w Serwisie
1. Dostęp do usług oferowanych w ramach Serwisu, określonych w punkcie I.3, możliwy jest po rejestracji użytkownika w serwisie i uiszczeniu opłaty aktywacyjnej.
2. Rejestracja użytkownika w ramach Serwisu, polegająca na utworzeniu konta użytkownika, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej z podstron Serwisu,
3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez użytkownika następujących danych:

a) indywidualna nazwa użytkownika (login);
b) adres email;
c) hasło dostępu;

4. Użytkownik jest zobowiązany do podania danych nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich, jak również aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach konta użytkownika. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło dostępu i nie udostępniać go innym osobom.
5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych jak również za ujawnienie innym osobom swojego loginu lub hasła dostępu do konta. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przy pomocy podanych przez siebie danych.
6. Wskazana w punkcie III.1. opłata aktywacyjna dokonywana jest poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści „Ag.Free” pod numer 92550 lub 91900 lub za pomocą usługi MT poprzez wysłanie

SMS na numer 61515 o treści START HDPLAYER. Szczegółowy regulamin oraz zasady działania promocyjnej opłaty uskugi MT znadują się pod adresem: http://playhd.pl/regulamin-mt
7. Po dokonaniu opłaty aktywacyjnej poprzez wysłanie wiadomości SMS, użytkownik otrzyma na numer telefonu komórkowego, z którego wysłał SMS, kod niezbędny do skorzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu. W przypadku dokonania opłaty aktywacyjnej za pomocą systemu.
8. W celu aktywowania dostępu do oferowanych usług konieczne jest wpisanie wskazanego wyżej kodu w pole tekstowe znajdujące się na jednej z podstron Serwisu i zatwierdzenie czynności poprzez naciśnięcie przycisku „Enter” na klawiaturze lub kliknięcie przycisku „Aktywuj konto”. Z tą chwilą użytkownik uzyskuje pełen dostęp do usług.
9. Po prawidłowym zarejestrowaniu się i dokonaniu opłaty aktywacyjnej, a także aktywacji usług, zgodnie z punktami poprzedzającymi, użytkownik ma możliwość pobierania lub oglądania plików z Obsługiwanego Serwisu na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. Usługa ta dostępna jest bez limitu transferu dla wszystkich serwisów z wyjątkiem transferu chomikuj.pl, gdzie limit wynosi 12GB. Użytkownik ma możliwość zwiększenia swojego limitu poprzez uiszczenie dodatkowej opłaty.

IV. Zasady korzystania z Serwisu

 

Właścicielem serwisu jest Loupe Adnew Sp. z o.o. SK (dawniej: Loupe Adnew Sp. z o.o. SKA) ul. Sokolnicza 5/19, 53-676 Wrocław

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu. Korzystając z Serwisu, użytkownik winien to czynić tak, aby nie naruszać praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.
2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie nieodpowiedniego oprogramowania oraz urządzeń technicznych;
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam); kilkukrotna rejestracja użytkownika w Serwisie; korzystanie z kont innych użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym użytkownikom; podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie haseł lub kodów innych użytkowników;
c) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;
d) korzystania z wszelkich materiałów dostępnych za pośrednictwem Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawniony podmiot.
e) użytkownik ma zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia pkt IV.2, usługodawca może niezwłocznie zablokować jego konto i ma prawo podjąć wszelkie działania prawne prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę, w sposób określony w pkt VIII.6, o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta użytkownika, jak również o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Każdy kod zwrotny pozyskany za pomocą wiadomości SMS i użyty w sposób przewidziany w regulaminie, przedłuża ważność konta użytkownika o 365 dni. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zakończenia świadczenia usług w dowolnym momencie.
7. Koszt jednej wiadomości tekstowej wysłanej pod numer 92550 to trzydzieści złotych siedemdziesiąt pięć groszy brutto - 25 zł Netto, zaś dla numeru 91900 koszt wiadomości wynosi dwadzieścia trzy złote i trzydzieści siedem groszy brutto -
19 zł Netto.
8. W ramach promocji  "0 ZŁ", przy zastosowaniu usługi serwisu MT, opłata aktywacyjna wynosi 0 zł brutto a opłaty za korzystanie z subskypcji są zgodne z regulaminem usługi MT
http://playhd.pl/regulamin-mt

V. Odpowiedzialność Usługodawcy
1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad Serwisu, zapewniając poprawność jego działania. Usługodawca nie gwarantuje przy tym stałego dostępu do Serwisu, jak również niezawodnego funkcjonowania Serwisu.
2. Usługodawca nie odpowiada za prawidłowe działanie Obsługiwanego Serwisu, lub innych serwisów internetowych, do których odsyła Serwis.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych usług Serwisu z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zawieszenia działania Serwisu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Serwisu.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) podanie przez użytkownika, podczas jego rejestracji w Serwisie, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
b) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez użytkowników Serwisu – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
c) skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła użytkownika;
d) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;

e) niemożność lub opóźnienie w pobieraniu lub oglądaniu przez użytkownika plików multimedialnych w ramach korzystania z usług z powodu zbyt dużej ilości osób oczekujących na pobranie lub oglądanie tego samego lub różnych plików lub innych przeszkód technicznych;
f) treść pobranych lub oglądanych przez użytkownika plików w ramach skorzystania z usług świadczonych przez Serwis;
g) szkody powstałe w następstwie zakłóceń działania serwisu SMS lub jego niedostępności;
h) przypadkowe zablokowanie lub usunięcie konta użytkownika;
i) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Usługodawca w żaden sposób nie gwarantuje, że pobierając pliki w ramach korzystania z usług, usługobiorca nabędzie tytuł prawny do korzystania z tychże plików.

VI. Polityka Prywatno
ści
1. Przetwarzanie informacji dotyczących użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Dla celów świadczenia usług w ramach działania Serwisu Usługodawca przetwarza dane użytkowników określone w niniejszym regulaminie Serwisu.
3. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie uzupełnić, zmienić lub usunąć swoje dane, jak również żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Usługodawcę innych swoich danych przetwarzanych w ramach Serwisu z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Usługodawca pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. Żądanie użytkownika Serwisu usunięcia danych obligatoryjnych jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia konta użytkownika. W celu modyfikacji danych osobowych należy przesyłać żądanie na adres [email protected]
4. Usługodawca posługuje się plikami typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera użytkownika, w celu zapewnienia, że jego konto jest używane przez właściwą osobę. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu i nie wpływają na działanie komputera użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa usunięcia plików cookies z komputera użytkownika.
5. Udostępnione dane osobowe a w szczególności adres email oraz numer telefonu będą przechowywane w bazie danych administratora i mogą być wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych przez właściciela portalu oraz jego partnerów.
6. W celu uzyskania informacji odnośnie polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych użytkowników, zmiany lub uaktualnienia uprzednio przekazanych danych osobowych, użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą w sposób określony w punkcie VIII.6 niniejszego Regulaminu.

VII. Zako
ńczenie korzystania z Serwisu
1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z usług Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych opcji Serwisu. Pobrana opłata za usługę nie jest zwracana.
2. Usługodawca może pozbawić użytkownika prawa do korzystania z Usług Serwisu (blokując lub usuwając jego konto) jak również może ograniczyć jego dostęp do Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy użytkownik:

a) podał w trakcie rejestracji w ramach Serwisu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich np. oglądanie lub pobieranie plików wideo nie mając do tego prawa;
c) naruszy zasady określone w punkcie IV.2;
d) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy;
e) nie korzystał z konta przez okres co najmniej 2 miesięcy od daty ostatniego logowania w ramach Serwisu.

3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Usług Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w ramach Serwisu bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem usług. W takim przypadku zarejestrowani użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

VIII. Postępowanie reklamacyjne
1.Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu usług należy zgłaszać na następujący adres email: [email protected]
2.Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.
3.Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
4.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczne, użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Usługodawcy.
5.Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.
6.Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować na następujący adres email:
[email protected]

IX. Postanowienia końcowe

5.1. Licencjodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków z niniejszej umowy na osobę trzecią. Licencjobiorca nie może bez pisemnej zgody Licencjodawcy cedowad lub zrzekad się praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
5.2. W zakresie zagadnieo nie ujętych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
5.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian warunków niniejszej umowy. Aktualna wersja Regulaminu będzie zamieszczania w Serwisie. W przypadku tego rodzaju, powiadomienie o fakcie dokonania zmian nastąpi na stronie głównej Serwisu, a nowa wersja Regulaminu wejdzie w życie z upływem tygodnia licząc od dnia zamieszczenia zmian Regulaminu w Serwisie lub późniejszej daty wskazanej przez Usługodawcę, jeżeli zmiany miałyby dotyczyd postanowieo niniejszego Regulaminu odnoszących się do odpłatności korzystania z Serwisu.
5.4. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo Belize.
5.5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych w związku z korzystaniem z niniejszą umową jest sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

Dlaczego powinieneś nas polubić?

Serwis filmowy HDPlayer to ulubione miejsce każdego wymagającego kinomaniaka. Znajdziesz u nas filmy HD i filmy full HD dostępne online. Uzyskasz pełen dostęp do świata filmów, seriali i telewizji w cyfrowej, wysokiej jakości obrazu i dźwięku. HDPlayer umożliwia Tobie odtwarzanie wszystkich materiałów na smartfonie, tablecie, komputerze czy laptopie. Czas nadrobić filmowe zaległości!

Oglądaj online ponad 200 000 filmów i seriali
Filmy HD i Full HD oraz seriale bez limitu czasowego
Jakość HD i Full HD, oglądaj ONLINE, pobieraj na dysk